PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI – QUOAD USUM

Podział nieruchomości a zniesienie współwłasności?

Jeżeli sposób posiadania i korzystania z nieruchomości nie został uregulowany przez zawartą przez współwłaścicieli umowę lub też nie wynika on z orzeczenia sądowego to każdy ze współwłaścicieli uprawniony jest to współposiadania i korzystania z całej nieruchomości. Czasami nie możemy jednak porozumieć się z współwłaścicielami co do korzystania z nieruchomości, co rodzi problemy, 
Można zawrzeć umowę o podział do korzystania. Umowa taka przewiduje, że albo wszyscy, albo niektórzy współwłaściciele będą uprawnieni do korzystania z nieruchomości z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli. 
Jeżeli współwłaściciele nie są zgodni co do podziału, mogą żądać rozwiązania sprawy przez sąd.