SPADEK – CO DALEJ?

Nabycie spadku może odbyć się na dwa sposoby. Pierwszym jest wizyta u notariusza, drugim – sprawa sądowa.

Szybszym sposobem będzie akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Jednak aby został on sporządzony, wszyscy spadkobiercy muszą być zgodni co do zakresu spadku. W przypadku wystąpienia sporów konieczne będzie przeprowadzenie postępowania sądowego. Nieruchomość otrzymana w spadku rodzi szereg obowiązków po stronie spadkobiercy.

 Pierwszym z nich jest złożenie we właściwym sądzie rejonowym wniosku o wpis w księdze wieczystej, polegający na zmianie właściciela.

 Kolejny obowiązek dotyczy rozliczenia się z podatku od spadków i darowizn. W Polsce podatek wylicza się procentowo od wartości nieruchomości, biorąc pod uwagę kwoty wolne od podatku. Spadkobiercy, którzy muszą zapłacić podatek od spadków i darowizn, mogą skorzystać z „ulgi podatkowej”, jednak są warunki, które należy spełnić, aby z niej skorzystać.

 Trzecim obowiązkiem jest zgłoszenie do urzędu skarbowego w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

 Ostatni już obowiązek dotyczy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia, powstaje przychód w podatku dochodowym. Okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę.

Można uniknąć zapłaty podatku dochodowego, jeżeli środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe.