Działka inwestycyjna w centrum miasta - sprzedaż - Bełchatów

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
370 000 PLN
Powierzchnia
500 m2

Zapraszam do zakupu działki inwestycyjnej nr 359 zlokalizowanej w samym centrum Bełchatowa przy placu Wolności. Jest to idealna propozycja dla osób poszukujących miejsca na rozwinięcie własnej działalności gospodarczej bądź chcących ulokować środki pieniężne w działkę, której wartość tylko wzrasta.

Lokalizacja:
Działka znajduje się pośród różnorodnych punktów usługowych oraz w bliskim sąsiedztwie centrum handlowego i przychodni.`

Wymiary działki:
- szerokość: 11m
- długość: 45m


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Dla terenu oznaczonego symbolem K 2 MS-U, ustala się:
1)podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowo-usługowa o charakterze śródmiejskim;
2)warunki i zasady dotyczące zagospodarowania terenu:
możliwość realizacji:
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej,
zabudowy usług publicznych,
zabudowy usług komercyjnych,
obiektów małej architektury, zieleni urządzonej,
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
zakaz lokalizacji:
budynków gospodarczych i wolnostojących garaży,
działalności uciążliwej,
obiektów produkcyjnych, przetwórczych, składowych, zarówno w budynkach, jak i poza nimi,
usług i handlu towarami wymagającymi dostaw samochodami ciężarowymi, np. materiałami
budowlanymi, usług związanych z obsługą transportu,
obiektów tymczasowych, usług w formie kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z gruntem,
obowiązują ustalenia z §7 - §10, §12 - §25, Rozdział II, § 26 Rozdział III,
obowiązują działania mające na celu uporządkowanie zabudowy - wykorzystanie istniejących
zasobów i ich uzupełnianie, eliminowanie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie technicznym,
dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z przeznaczeniem terenu - adaptacja nieograniczona
istniejącej zabudowy usytuowanej wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabudowy, wg ustaleń
szczegółowych dla tej jednostki,
Id: AIMIZ-ZUBDT-DUTPD-KXBMH-EZBIL. Podpisany Strona 83
dla obiektów o przeznaczeniu innym niż przeznaczenie terenu, usytuowanych wewnątrz obszaru
wyznaczonego liniami zabudowy - rozbudowa jest uwarunkowana dostosowaniem do wymogów
planu,
dla obiektów o przeznaczeniu innym niż przeznaczenie terenu, usytuowanych wewnątrz obszaru
wyznaczonego liniami zabudowy - do czasu dostosowania funkcji obowiązuje zakaz utrwalania np.
przebudowy oraz zwiększania stanu zabudowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się jedynie
bieżącą konserwację i remonty,
lokalizacja zabudowy:
zgodna z ustalonymi liniami zabudowy - wg rysunku planu,
ustala się przeznaczenie parterów budynków frontowych na funkcje usługowe, z dopuszczeniem
tej funkcji na wyższych kondygnacjach i w głębi działki,
forma zabudowy: dla zabudowy frontowej - pierzejowa, dla zabudowy wewnątrz działek –
oficynowa,
wysokość zabudowy:
do 3 kondygnacji nadziemnych, z ewentualnym poddaszem,
max. 13,0m - do kalenicy lub najwyższego punktu dachu,
max. 10,0m - do okapu dachu,
zabudowy wewnątrz działek nie może przekraczać wysokości zabudowy frontowej,
dla zabudowy garażowej 1 kondygnacja naziemna; max. 3,0m do okapu dachu, max. 4,5m do
kalenicy,
kształt dachu:
dla zabudowy frontowej – dach dwu lub wielospadowy z dopuszczeniem lukarn, główna kalenica
równoległa ulicy, kąt nachylenia dachu 20o
– 40o
,
dla zabudowy wewnątrz działek - dach jedno, dwu lub wielospadowy z dopuszczeniem lukarn;
główna kalenica równoległa do granicy działki; kąt nachylenia zbliżony do kąta nachylenia połaci
budynku frontowego, z tolerancją do 10o
,
dopuszcza się lokalizację ogródków letnich dla zabudowy usługowej na terenie własnym działki, z
możliwością ich lokalizacji w liniach rozgraniczających działki,
ustala się zachowanie historycznych podziałów parcelacyjnych działek, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu,
n) obowiązek zachowania jednorodnej formy zabudowy, w tym materiałów wykończeniowych i
kolorystyki dla całej działki budowlanej,
wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
dla działek o nr geoid. 352, 361/4, 361/5, 361/6 - do 85%,
dla pozostałych działek - do 60%,
wskaźnik intensywności zabudowy:
dla działek o nr geod. 352, 361/4, 361/5, 361/6 - do 3,8,
dla pozostałych działek – do 2,8;
3)zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury:
wskazany teren znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej wybranych elementów
układu rozplanowania B, dla której obowiązują ustalenia zawarte w §10, ust. 3 pkt.2, Rozdział II,
Id: AIMIZ-ZUBDT-DUTPD-KXBMH-EZBIL. Podpisany Strona 84
obowiązuje zachowanie budynku na działce o nr geod. 360/1, zlokalizowanego przy ulicy oznaczonej
symbolem: 3 KDZ (Pl. Wolności), jako obiektu chronionego, wpisanego do ewidencji WKZ;
4)zasady podziału nieruchomości: podział na działki dopuszczalny, jedynie w celu powiększenia
sąsiedniej nieruchomości lub w celu dokonania regulacji granic między sąsiadującymi
nieruchomościami;
5)zasady ochrony środowiska i przyrody:
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 15%, z wyłączeniem działek zabudowanych lub
martwych przyrodniczo,
zachowanie istniejącej , wartościowej zieleni wysokiej;
6)warunki i zasady, dotyczące infrastruktury i komunikacji:
zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejącego w ul. Czyżewskiego (3 KDZ), ul. Kwiatowej (2 KDZ)
i ul. Dąbrowskiego (5 KDL),
odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej sieci,
odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej sieci,
d) zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, z
istniejących i projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV,
zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci,
zaopatrzenie w ciepło z projektowanej i istniejącej sieci,
obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych symbolami 2 KDZ (ul. Kwiatowej), 3 KDZ (ul.
Czyżewskiego) i 5 KDL (ul. Dąbrowskiego).

  • Wydane warunki zabudowy: Tak
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Dostępne w okolicy: Sklep, Kościół, Przedszkole, Szkoła, Przychodnia lekarska, Centrum handlowe, Restauracja
  • Droga dojazdowa: Asfaltowa
Jola Wróblewska-Kałużna

Jola Wróblewska-Kałużna

pośrednik

Formularz Kontaktowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MOJE M KWADRAT SP. Z O.O. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest MOJE M KWADRAT SP. Z O.O. z siedzibą przy Dąbrowskiego 26c, 97-400 Bełchatów (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres mojemkwadrat@gmail.com… czytaj więcej

 

Najnowsze oferty